បញ្ជីរាយនាមមន្រ្តីសម្របសម្រួលរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

លរ

អគ្គនាយកដ្ឋាន/នាយកដ្ឋាន/អង្គភាព

នាម និងគោត្តនាម

Email Address

1

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ​ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា

General Department of Customs and Excise

លោក គង់ សុផល្លាគុណ

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2

អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ

General Department of National Treasury

លោក ស៊ុន សេងងន

Mr. Sun Sengngorn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

General Department of Taxation

លោក ប៉ូ សណ្តាប់

Mr. Po Sandap

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4

នាយកដ្ឋានថវិកា

Budget Department

លោក យ៉េត វីណែល

Mr. Yeth Vinel

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច

Financial Affairs Department

លោក អ៊ិន សាម៉េត

Mr. In Sameth

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6

នាយកដ្ឋានវិនិយោគ និងសហប្រតិបត្តិការ

Investment and Cooperation Department

លោក កែម ចាន់ឌឿន

Mr. Kem Chandoeun

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7

វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

Economics and Finance Institute

លោក អ៊ឹម សុខធី

Mr. Im Sokthy

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8

នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

Economic and Public Finance Policy Department

លោក សុខ ខន

Mr. Sok Khorn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9

នាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

State Property Department

លោកស្រី អ៊ឹង សុខរី

Ms. Ing Sokry

015 48 58 78

10

នាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

Financial Industry Department

លោក ម៉ី ចាន់វាសនា

Mr. Mey Chanveasna

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

11

នាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ

Public Procurement Department

លោក ចាន់ សុភ័ក្រ

Mr. Chan Sopheak

012 842 618

12

អគ្គាធិការដ្ឋាន

General Inspectorate Department

លោក វ៉ាន់ កាម៉ុល

Mr. Van Kamol

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

13

នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម

Legal Affairs Department

លោកស្រី លឹម ឈុននី

០៨៥ ៣៥៣៥ ៨៦

14

នាយកដ្ឋានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច និង អាស៊ាន

Economic Integration and ASEAN Department

លោកស្រី ប៊ុន នារី

(ជំនួស លោក គង់ រដ្ឋា)

012 96 38 35

15

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុមូលដ្ឋាន

Local Finance Department

លោក សារឿន សុកុល

Mr. Saroeun Sokol

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

16

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

Administration and Finance Department

លោកស្រី សូវ សូរិយា

012 324 566

17

នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

Personnel Department

លោក លីនាង ខន្តិយា

Mr. Ly Neang Khateya

012 364 290

18

នាយកដ្ឋានចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ

Non-tax Revenue Department

លោក សំ ម៉ឹង

Mr. Sam Moeung

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

19

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

Internal Audit Department

លោក ទក សុខុម

Mr. Sokkom

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

20

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

IT Department

លោក អៀច សេដ្ឋា

Mr. Iech Setha

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

21

អង្គភាពគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់

Cash Management Unit

លោក គង់ វឌ្ឍនៈ

Mr. Kong Vathanak

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

លរ 

អគ្គនាយកដ្ឋាន/នាយកដ្ឋាន/អង្គភាព

នាម និងគោត្តនាម

Email Address

1

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ​ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា

General Department of Customs and Excise

លោក គង់ សុផល្លាគុណ

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2

អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ

General Department of National Treasury

លោក ស៊ុន សេងងន

Mr. Sun Sengngorn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

General Department of Taxation

លោក ប៉ូ សណ្តាប់

Mr. Po Sandap

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4

នាយកដ្ឋានថវិកា

Budget Department

លោក យ៉េត វីណែល

Mr. Yeth Vinel

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច

Financial Affairs Department

លោក អ៊ិន សាម៉េត

Mr. In Sameth

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6

នាយកដ្ឋានវិនិយោគ និងសហប្រតិបត្តិការ

Investment and Cooperation Department

លោក កែម ចាន់ឌឿន

Mr. Kem Chandoeun

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7

វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

Economics and Finance Institute

លោក អ៊ឹម សុខធី

Mr. Im Sokthy

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8

នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

Economic and Public Finance Policy Department

លោក សុខ ខន

Mr. Sok Khorn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9

នាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

State Property Department

លោកស្រី អ៊ឹង សុខរី

Ms. Ing Sokry

015 48 58 78

10

នាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

Financial Industry Department

លោក ម៉ី ចាន់វាសនា

Mr. Mey Chanveasna

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

11

នាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ

Public Procurement Department

លោក ចាន់ សុភ័ក្រ

Mr. Chan Sopheak

012 842 618

12

អគ្គាធិការដ្ឋាន

General Inspectorate Department

លោក វ៉ាន់ កាម៉ុល

Mr. Van Kamol

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

13

នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម

Legal Affairs Department

លោកស្រី លឹម ឈុននី

០៨៥ ៣៥៣៥ ៨៦

14

នាយកដ្ឋានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច និង អាស៊ាន

Economic Integration and ASEAN Department

លោកស្រី ប៊ុន នារី

(ជំនួស លោក គង់ រដ្ឋា)

012 96 38 35

15

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុមូលដ្ឋាន

Local Finance Department

លោក សារឿន សុកុល

Mr. Saroeun Sokol

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

16

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

Administration and Finance Department

លោកស្រី សូវ សូរិយា

012 324 566

17

នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

Personnel Department

លោក លីនាង ខន្តិយា

Mr. Ly Neang Khateya

012 364 290

18

នាយកដ្ឋានចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ

Non-tax Revenue Department

លោក សំ ម៉ឹង

Mr. Sam Moeung

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

19

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

Internal Audit Department

លោក ទក សុខុម

Mr. Sokkom

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

20

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

IT Department

លោក អៀច សេដ្ឋា

Mr. Iech Setha

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

21

អង្គភាពគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់

Cash Management Unit

លោក គង់ វឌ្ឍនៈ

Mr. Kong Vathanak

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it