ឧទាហរណ៍: (សកម្មភាពស្នើសុំពុំមាននៅក្នុងផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំ)

sampleTW

ជូនភ្ជាប់: Budget Proposal

sampleTW_p2

sampleTW_p3

The whole sample can be downloaded here.