កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

របាយការណ៏វឌ្ឍនភាពប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៤

ផែនការសកម្មភាពរួមដំណាក់កាលទី ២ (ថ្មី) (២០១៤-២០១៥)

របាយការណ៍ស្តីពីវឌ្ឍនភាព​ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៤ លើការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

របាយការណ៍​ស្ដីពី​វឌ្ឍនភាព​ត្រីមាសទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៤ នៃ​ការអនុវត្ត​ផែនការសកម្មភាព ដំណាក់កាលទី​២ ថ្មី របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

intCon