សន្និសីទអន្តរជាតិ


 

Date: 25-26 November 2014

Opening Remarks

By

H.E Dr. Aun Pornmoniroth

Minister of Economy and Finance

At the

Asian Regional Conference on Public Financial Management:

“The Lessons-Learnt- Promise and Tears”

on 25-26 November 2014

 

-  H.E. Yuji Kumamaru, Ambassador of Japan

-  H.E. Gerd Schwartz, Deputy Director, Fiscal Affairs Department, IMF

-  Excellencies, Colleagues, Ladies and Gentlemen!

 

First of all, let me welcome all of you to Cambodia and to the Asian Regional Conference on Public Financial Management. I am glad and delighted to host this important event in Cambodia and would like to thank all of you, especially the IMF for agreeing to jointly organize this Conference, for sparing your valuable time to be in Phnom Penh in order to share our experience in this important area and issues of the reform as set out in the two days agenda with the theme defined as The Lessons Learnt- Promise and Tears.

This two days Conference is a great opportunity to share and learn from each other on the general public financial management reform strategies as well as some specific reform topics such as performance management and budgeting reforms, modernizing budget execution, fiscal decentralization, and public enterprise reforms. In addition, I am glad to see the Conference will also discuss the public financial management system measuring tool, the Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA), as we are now initiating a repeat PEFA assessment. Moreover, this Conference will also provide inputs to the process of shaping strategic direction of our public financial management reform program and developing of our reform action plan for the next platform and stage.

I am also glad to note that this Conference will also discuss issues relating to budget execution for this is an area where it is important to strike a right balance between control and flexibility so that service delivery units can perform, without undue constraints. This applies equally to fiscal decentralization issues where, while it is important to delegate and de-concentrate to other levels of Government, it is equally important to ensure that the overall management of resources is not vitiated. Another important area of public financial management, especially in several developing countries is public enterprises. While they perform important and essential services in several areas, it is natural sometimes for them, to lose the focus on costs and efficiency. I am happy that this Conference will discuss ways to develop new policy and monitoring frameworks for them so that the burden on the State can perhaps be lessened and efficiency improved.

In about ten years Cambodia has made tremendous strides in reforming its public financial management, but much more remains to be done. We have pioneered the “Platform Approach” which has enabled our public financial management system to reforms itself in a more comprehensive way. We started with the successful budget credibility in platform 1 when our focus was in year smoothing revenue collection and cash release, then we moved on to a rather more complex financial accountability of platform 2 in early 2009 in which our focus is to improve financial accounting including recording and reporting with the financial management information system to be installed next year. We are planning to complete platform 2 sometimes in 2016 when platform 3, budget-policy linkages, can fully started and completed by no later than 2020 when platform 4; performance accountability can be fully started and completed by 2025 to conclude the overall reform program.

Excellencies, Colleagues, Ladies and Gentlemen!

 

The Royal Government of Cambodia has made a commitment to reforming its public financial management system towards achieving international standards, that is, “to gradually change from an input based and centralized system to a result based and decentralized system” through a long-term comprehensive public financial management reform program, a four-platform and four-stage strategies, a step by step approach which also known as platform approach, including (1) Increasing budget credibility, (2) Increasing Financial Accountability, (3) Linking the budget to policy and (4) Increasing performance Accountability.

The successful implementation of platform one in 2008 when fundamental principle system and administration improvement have been introduced, substantial budget credibility increased and reflected in the improvement of revenue collection; budget release and cash management. As a result, the predictability and control in budget execution have improved due to the elimination of chronic cash shortage and arrears, the smoother in year budget expenditure, and the substantial increase in revenue collection. Moreover, we were able to overcome the global financial and economic crisis during 2009 to 2011 due to the increase of government reserve that was accumulated from 2004 to 2008.

We are now in a very critical juncture of platform two where we are about to install some new features, such as new chart of accounts, new budget classification, new business process, into our current system together with the financial management information system (FMIS) application. The new system and application, of course, requires new skills and new way of doing business and management. And we have gone through lots of difficulties and challenges in preparing for these new features and application to be able to inject into our current system; however we are now confident that we will be ready to launch our first phase of FMIS in 2015.This will mark another step of success in raising our public financial management system towards international standards especially in terms of improve quality and timely of accounting records and reports which are the keys for increasing transparency and accountability and as well as for better budget and policy analysis that are the focus of our next platform, platform three.

In addition, another new features to improve the linkages between policy and budget especially as a step to increase allocative efficiency we also prepared and introduced as a pilot, that are budget strategy plan, program budgeting, and budget entity. Budget strategy plan and program budgeting were piloted since 2008 as the first phase of budget system reform and we are moving into the second phase next year when full program budgeting and budget entity pilot will be introduced in 10 Line Ministries. We also developed “a concept on the strategic direction for budget system reform in Cambodia for 2013-2020” to set out a clear direction and as well as to ensure coherent and consistent with the overall public financial management reform program goals and with other key reform programs such as public administrative and subnational reform programs which are also implementing in Cambodia.

 

Excellencies, Ladies and Gentlemen!

 

By 2025, it is expected that Cambodia will have a modern public financial management system that promotes effective and efficient use of scarce public resources and enables government to improve the delivery of basic public services.  I must thank all our development partners who have helped us during the ongoing PFM Reform Program which will help us established a credible budget process that is policy-based and supported by strong financial accountability system that holds organizations accountable for performance. It is also expected that by then, the system will have the capacity to allocate resources in line with the government’s policy priorities, capture all public revenues and spending in a transparent way regardless of its source, and monitor agency performance in achieving defined outcomes as it reviews adherence to financial rules and regulations.

In this endeavor it is important not merely to learn from the success stories that abound but also from the lack of success in some areas. Indeed it is clear that sometimes, when broad ranging reforms are attempted, contextually incorrect decisions are bound to be made. The wise man does not ignore his errors but learns from them so that the right lessons are learnt and performance improved. Each solution is neither right nor wrong in a pure sense- it is a factor of time and space. The solutions that suit one country may not be appropriate for another. In the same way similarly solutions that were appropriate at one point of time may no longer be suitable at another time. I am also glad that this Conference emphasizes the fact that the success of some reforms initially promised did not fructify and the focus of the discussions would be to examine the reasons for success or failure and draw from the vast amount of country experience gathered around this room today. This august gathering, representing a tremendous amount of public financial management experience, would be able to enlighten us with several examples where a well intentioned reform did not work the way it was originally envisaged. That, to me, presents a great opportunity to identify alternate solutions that would have been more viable, and indeed, we hope to learn from that wisdom and improve our own reform process as we move to the next stage of PFM reform in Cambodia.

 

Excellencies, Ladies and Gentlemen!

2015 will be our reform transition year when platform two will be completed and platform three will be started in early 2016, though some further improvement of financial accountability will be continue. We are now initiating a repeat PEFA assessment in which our plan is not only to get further inputs into the development of our next platform action plan but also to make this an exercise where we can simultaneously build our internal capacity. Therefore, with the assistant of IMF regional adviser, our staff is doing an initial assessment which would then be followed up by a review of the initial report by international experts and our Development Partners to ensure credibility of the initial effort.

We are aware that the process of public financial management reform is not simply one of identifying certain areas and improving upon them. The process involves the examination of various information sources, identification of bottlenecks which could range from the legal to human resource issues, and most importantly, what is now being finally identified as the “soft side” of PFM reforms. These “soft” issues may appear, to many technical experts as nebulous areas to focus upon, but in reality these are what make or break a reform process. We feel that it is important to focus on them and not be driven merely by the desire to emulate the reforms in more advanced countries. Instead it is important to recognize our constraints and plan to overcome them in a systematic manner while ensuring that the human side of the reform process is not ignored. We hope to learn from all of you on how we should best plan the next steps of our own reform process.

I look forward to the deliberations and the critical analysis of the public financial management systems across a wide range of experience that all of you represent and how it can help us in our own reform process. I do hope, you will also have time to absorb our ancient history and culture while you are here and spend some time outside Phnom Penh as well.

Finally, I would like to thank Excellencies, Colleagues, Ladies and Gentlemen, for being here with us today. A special thank go to the IMF for co-hosting this Regional Conference with the Royal Government of Cambodia.

I wish for a productive and fruitful Conference.

Thank You

 

Press Conference

សន្និសីទ​​សារព័ត៌មាន​ស្តីពី​

​​​សន្និសីទ​តំបន់​អាស៊ី​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រ​ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ​

ក្រោម​មូលបទៈ ការកែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ​៖ មេរៀន - សង្ឃឹម និង ទឹកភ្នែក

១- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុ​ជា ​និង​មូលនិធិ​​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ (IMF) ​បានរួមគ្នា​រៀបចំ​សន្និសីទ​តំបន់​​​​អាស៊ី​អំពី​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ក្រោម​មូលបទ “ការកែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​៖​ មេរៀន​ - សង្ឃឹម និង ទឹកភ្នែក​ នៅរាជធានីភ្នំពេញ​ សម្រាប់​រយៈពេ​ល​២ ថ្ងៃ​ និងមាន​អ្នកចូលរួម​​ជិត​២០០ នាក់ មកពី​២០​ ​ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ី​ មក​ពីអង្គការ​អន្តរជាតិ​ និង​មក​ពីគ្រប់ក្រសួង​នៃ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា។ គោលបំណង​នៃសន្និសីទ​​​​​​​គឺ  (១)​ដើម្បីចែករំលែក​​ និងដកស្រង់​បទពិសោធន៍​ពីគ្នា​ទៅវិញទៅមក​លើការងារ​កែទម្រង់​​ការគ្រប់គ្រង​​ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ​ ពិសេស​​ស្វែងយល់​អំពី​​បញ្ហាប្រឈម​ និងកត្តា  ​ដែលអាច​នាំ​ទៅដល់​​បរាជ័យ​ដែលគួរជៀសវាងរវាង​​បណ្តាប្រទេស​​អាស៊ី​  (២)ដើម្បី​បង្កើត​ជា បណ្តា​ញទំនាក់ទំនង​រវាង​មន្ត្រីជំនាញជាន់ខ្ពស់​ និងអ្នកជំនាញ​អន្តរជាតិ​ក្នុងផ្នែក​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ​​​ ពិសេស​ការងារកែទម្រង់​ក្នុងគោលដៅ​បង្កលក្ខណៈងាយស្រួល​ និងទាន់ពេល​វេលា​ក្នុងការ ចែករំលែក​បទ​ពិសោធន៍​ទៅវិញទៅមក និង​ (៣)ដើម្បី​ប្រមូល​បានធាតុ​ចូលបន្ថែមទៀត​សម្រាប់​​ការរៀបចំ​សម្រួចទិសដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ និង​ផែនការ​សកម្មភាព​ដំណាក់កាលទី​៣ នៃកម្មវិធី​​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​​​ ដែល​បាន​ និងកំពុង​ត្រៀមរៀបចំក្នុងគោលដៅ​ដាក់ឱ្យ​អនុវត្ត​នៅដើមឆ្នាំ​ ២០១៦ ខាងមុខ បន្ទាប់​ពីបន្ទាប់​ដំណាក់​កាល​២ នឹងត្រូវបានបញ្ចប់​នៅដំណាច់​ឆ្នាំ​​២០១៥។

២- ប្រធានបទ​សំខាន់​ក្នុងការងារកែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ ត្រូវបាន​លើកយក​មកពិ​ភាក្សា​យ៉ាង​ផុស​ផុល​  យ៉ាង​ល្អិតល្អន់ ​ និង​ប្រកបដោយ​​ផលិតភាព​   និងផ្លែផ្កា​   តាមរយៈ​​ការចាប់​ផ្តើម​​ពីការ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​របស់​អ្នកជំនាញ​​ជាន់ខ្ពស់​​​​​ និងដែល​មានបទពិសោធន៍​ បន្ទាប់មកមាន​ការពិភាក្សា​ និងផ្តល់​យោបល់​ដោយ​ក្រុមអ្នក​ជំនាញ​ដែល​មានបទពិសោធន៍​ផ្សេងទៀត  មុននឹង​ឈាន​ដល់​សំនួរ​ចម្លើយ​នៃ​អង្គសន្និសីទទំាងមូល ហើយ​ចុងក្រោយ ​គឺការ​បូកសរុប​របស់​ប្រធាន​ក្រុម​ពិភាក្សា​នៃវគ្គនីមួយៗ។ ប្រធាន​បទដ៏មានសារសំខាន់​ចំនួន​​៦ ដែលត្រូវ​បានលើក​យកមក​ពិភាក្សា​នៅក្នុង​សន្និសីទ​រយៈពេល​២ ថ្ងៃ​កន្លងទៅ នេះរួមមាន៖

​() អភិក្រមជាជំហាននៃកំណែទម្រង់ៈ ផ្តោ​តការពិភាក្សា​ទៅលើ​យុទ្ធសាស្ត្រ​កែទម្រង់​ដែល​ត្រឹមត្រូវ​​​ សមស្រប ស័ក្តិសិទ្ធ​ និងប្រសិទ្ធភាព  ពិសេស​ពិភាក្សា​ដកពិសោធន៍​អំពី​កត្តាជោគជ័យ និង​កត្តា​បរាជ័យ​នៃការកែទម្រង់​ការគ្រង់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ - អភិក្រម​ជាជំហាន, អភិក្រម​ដឹកមុខ​ដោយមហិច្ឆតា​ ឬ ផ្តើម​ពី មូលដ្ឋាន​ចាំបាច់​មុន, អភិក្រម​ដឹកមុខ​ដោយ​បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន​  (វាគ្មិនៈ កម្ពុជា និង​មូលនិធិរូបិយវត្ថុ​អន្តរ​ជាតិ​​)

() ការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធកម្មនិងការកែទម្រង់ការរៀបចំថវិកាៈ ផ្តោ​ត​ការពិភាក្សា​ទៅលើ​​វិធីសាស្ត្រ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ការកែទម្រង់​ទៅរក​ការគ្រប់គ្រង​ដោយ​សមិទ្ធកម្ម - លទ្ធផល ពិសេស​ ពិភាក្សា​លើបទពិសោធន៍​នៃ​បណ្តា​ប្រទេស​ដែលបាន​ និង​កំពុង​ឆ្លងកាត់ - កត្តា​ជោគជ័យ​​ និងកត្តា​បរាជ័យ​ជៀសវាង​ (វាគ្មិនៈ ឥណ្ឌា និង​ម៉ាឡេស៊ី)

() ការធ្វើទំនើបកម្មការអនុវត្តថវិកាៈ ផ្តោតលើការពិភាក្សា​ទៅលើ​ការកាត់បន្ថយ​ការត្រួតពិនិត្យ​ពីថ្នាក់​កណ្តាល​ ដោយផ្តល់​ភាពទន់ភ្លន់ដល់អង្គភាពផ្តល់​សេវាសាធារណៈ​ផ្ទាល់ និងការពង្រឹង​ការងារ​សវនកម្ម​​ផ្ទៃក្នុង​ (វាគ្មិនៈ មូលនិធិ​រូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ឥណ្ឌូនេស៊ី ជប៉ុន)

() ឧបករណ៍វាយតម្លៃ និងការរួមចំណែករបស់វាក្នុងការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ-ចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ (PEFA): ផ្តោតការពិភាក្សា​ទៅលើ​ឧបករណ៍​ និងយន្តការ​សម្រាប់​វាយតម្លៃ​​សុខភាព​នៃប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ពិសេស​ពិ​ភាក្សា​លើ​​ប្រសិទ្ធ- ភាព​ និងអត្ថ​ប្រយោជន៍​នៃការប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍ទំាងនេះ​សម្រាប់​វាយតម្លៃ​ (វាគ្មិនៈ មូលនិធិរូបិយ​វត្ថុ​សាធារណៈ កម្ពុជា ម៉ាល់ឌីវស៍)

() ការកែទម្រង់សហគ្រាសសាធារណៈ ផ្តោត​ការពិភាក្សាទៅលើប្រសិទ្ធភាព​នៃការប្រតិបត្តិ​ការ​ និងការ​ផ្តល់​សេវាសាធារណៈ​របស់​សហគ្រាស​សាធារណៈ​ ព្រមទំាង​​ភាពចំាបាច់​នូវការ​បង្កើត​ក្របខណ្ឌ​គោល​នយោបាយ​ និងយន្ត​ការ​តាមដាន​ត្រួតពិនិត្យ​ថ្មី (វាគ្មិនៈ ជប៉ុន ធនាគារ​ពិភពលោក ឥណ្ឌា)

() ការគ្រប់គ្រងការធ្វើវិសហមជ្ឈការហិរញ្ញវត្ថុៈ ផ្តោត​ការពិភាក្សា​ទៅលើ​អភិក្រម​ដែលសម​ស្រប​ប្រសិទ្ធភាព បញ្ហាប្រឈម និងហានិភ័យ​ក្នុងការធ្វើ​វិសហមជ្ឈការ​ និងវិមជ្ឈការហិរញ្ញវត្ថុ​នៅរដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ (វាគ្មិនៈ វៀតណាម និងធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី)

៣- ជាលទ្ធផល សន្និសីទ​រយៈពេល​២ ថ្ងៃនេះ សម្រេច​បាន​នូវផ្លែផ្កាធំៗដូចខាងក្រោម៖

(១) បានចែករំលែក​ និងទទួល​បទពិសោធន៍​ទំាងល្អ និង​មិនល្អ សម្រាប់បន្តដំណើរការកំណែទម្រង់​របស់ខ្លួន​ ប្រកបដោយ​សង្ឃឹម និងជោគជ័យ ព្រមទំាង​​កាត់បន្ថយ​ទឹកភ្នែក និងបរាជ័យ​

(២) បានបង្កើ​តនូវបណ្តាញទំ​នាក់ទំនង​រវាង​អ្នកជំនាញ​ការជាន់ខ្ពស់​ក្នុងផ្នែក​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ ពិសេស​ការងារកែទម្រង់​ទាំងក្នុងរដ្ឋាភិបាល អង្គការអន្តរជាតិ និងជំនាញ​ការអន្តរជាតិ

(៣)  បានធ្វើ​ឱ្យ​ប្រទេស​ក្នុងតំបន់កាន់តែ​មានឱកាស​ស្វែងយល់​ពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងដក​ពិសោធន៍​ពីគ្នាទៅវិញទៅមក​

(៤)  ជាឱកាស​សម្រាប់កម្ពុជា​បង្ហាញ​កំណែទម្រង់​របស់​ខ្លួន និង​ប្រមូល​ធាតុចូល​​សម្រាប់​​ការរៀបចំ​​​សម្រួច​​ទិសដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ និង​ការរៀបចំ​​ផែនការ​​សកម្មភាព​កំណែទម្រង់​សម្រាប់​​ជំហាន​បន្ទាប់ ហើយក៏​ធ្វើឱ្យ​​គេកាន់តែ​ស្គាល់កម្ពុជា

(៥)  មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បានស្វែង​យល់​កាន់តែ​ច្បាស់​​អំពី​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ធារណៈ និង​កំណែ​ទម្រង់​

៤- ជំហាន​បន្ទាប់ៈ តើយើង​​នឹងធ្វើអ្វីទៀត​ក្រោយ​ពីសន្និសីទ​នេះទៅ? ដោយ​មាន​ការវាយតម្លៃ​ខ្ពស់​ចំពោះ​​អត្ថប្រយោជន៍​ និង​ការចង់​បានរបស់​មជ្ឈដ្ឋានជាច្រើន​នៃសន្និសីទ​បែបនេះ និងស្រប​តាម​គោលដៅ​នៃ​​កម្មវិធី​​​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​យើង​ផងនោះ យើងបាន​ចាត់ទុកថា សន្និសីទនេះ​គ្រាន់តែ​ជាការចាប់​ផ្តើម​បើកឆាកតែប៉ុណ្ណោះ​ ហើយយើង​​នឹងរៀបចំ​ឱ្យ​មាន​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​បែបនេះ​ជាច្រើនបន្តៀត ទំាងនៅក្នុង​កម្រិតតំបន់ កម្រិតថ្នាក់ជាតិ កម្រិត​តាមវិស័យ កម្រិត​អន្តរក្រសួង និងកម្រិត​ក្រសួង​ក្នុង​គោលដៅ​​បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយ បង្កើន​ការយល់ដឹង​ និងបង្កើន​​ការចូល​រួម​ពីគ្រប់​មជ្ឈការ​ទំាងនៅក្នុង​​រដ្ឋាភិបាល និងសង្គមទំាងមូល  ព្រោះការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ គឺជា​ការងារ​របស់​យើង​​ទំាងអស់​គ្នាហើយ​​សម្តេច​អគ្គមហា​សេនាបតី​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ បានចាត់​ទុកថា ការកែទម្រង់ ​គឺជា​ការងារ​ស្លាប់រស់របស់​រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៕

 

Photo Gallery

intCon_sm2

intCon_sm3

intCon_sm4

intCon_sm5

intCon_sm6

intCon_sm7