លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យា
Summary of Evaluation of Goods Contract Awarded

Name of Project Public Financial Management Modernization Project (PFMMP) Project ID Budget Support
Bid/Contract  No PFMRP/NCB-003/19 Scope of Contract Supply of 04 Units of Vehicle for MEF
Procurement Method National Competitive Bidding (NCB) Contract Award Date 28-March-2019
Awarded Bidder
Name of Awarded Bidder Final Bid Price
HGB Audo Co., Ltd USD166,800,000 (Lot I)
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd USD 85,000.00 (Lot II)
Evaluated Bidder(s)
Name of Evaluated Bidder Bid Price at Opening Final bid price
HGB Auto Co., Ltd (Lot I): USD166,800,000 USD166,800,000
HGB Auto Co., Ltd (Lot II): USD87,998.00 USD 87,998.00
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd (Lot I): USD127,000,000 USD127,000,000
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd (Lot II): USD85,800.00 USD 85,000.00
Rejected Bidder(s)
Name of Rejected Bidder Bid Price at Opening Reason(s) for Rejection
HGB Auto Co., Ltd (Lot II): USD87,998.00 C
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd (Lot I): USD127,000,000 NC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summary of Evaluation of Goods Contract Awarded

Name of Project Public Financial Management Modernization Project (PFMMP) Project ID Budget Support
Bid/Contract  No PFMRP-NS-G-001-19 Scope of Contract Supply and installation of Computer Equipment for MEF
Procurement Method National Shopping Document (NS) Contract Award Date 25-Feb-019
Awarded Bidder
Name of Awarded Bidder Final Bid Price
UniqueBro Co., Ltd 297,232,600 Riel
Evaluated Bidder(s)
Name of Evaluated Bidder Bid Price at Opening Final bid price
UniqueBro Co., Ltd 297,232,600.00 Riel 297,232,600.00 Riel
Thakral One Company Limited $85,415.00 $85,415.00
Sun System Integration $77,609.00 $77,609.00
Worl Tech Cambodia $82,995.00 $82,995.00
Rejected Bidder(s)
Name of Rejected Bidder Bid Price at Opening Reason(s) for Rejection
Thakral One Company Limited $85,415.00 C
Sun System Integration $77,609.00 NC
World Tech Cambodia $82,995.00 NC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង: កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា: ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា: PFMMP-GSC-009-17 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា: Supply of Supply of 2 Units of Project Screen, 250 Units of Power Bank, 1 Set of Camera Equipment, 1 Set of Sound Equipment and 1 Set of Drone for ITD
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម National Shopping (NS) ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ៧ មិថុនា ២០១៧
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Thakral One Company Limited $17,006.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃត្រូវបានវាយតម្លៃ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
UniqueBro Co., Ltd $16,115.00 $16,115.00
Campura Triangulum Corporation $17,006.00 $17,006.00
T.O Group Co., Ltd $17,600.00 $17,600.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
UniqueBro Co., Ltd $16,115.00 មិនត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការ
T.O Group Co., Ltd $17,600.00 មិនត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង: កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា: ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា: PFMMP-GSC-010-17 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា: Supply of Supply of 40 Units of Desktop, 39 Units of Laptop, 2 Units of Scanner, 1 Unit of Photocopier, 10 Units of Printer B/W and 2 Units of Color Printer for MEF
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម National Shopping (NS) ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ៧ មិថុនា ២០១៧
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Thakral One Company Limited $54,197.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃត្រូវបានវាយតម្លៃ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
UniqueBro Co., Ltd $63,926.00 $63,926.00
Campura Triangulum Corporation $54,201.00 $54,201.00
Thakral One Company Limited $54,197.00 $54,197.00
PTC Computer Co., Ltd Riel 239,171,130.00 Riel 239,171,130.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
UniqueBro Co., Ltd $63,926.00 មិនមាន  Bid Securing Declaration
Campura Triangulum Corporation $54,201.00 មិនត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការ
PTC Computer Co., Ltd Riel 239,171,130.00  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summary of Evaluation of Goods Contract Awarded

Name of Project Public Financial Management Modernization Project (PFMMP) Project ID Trust Fund No. TF015434
Bid/Contract  No PFMMP-GSC-009-17 Scope of Contract Supply of Server Equipment’s for GDNT
Procurement Method National Shopping Document (NS) Contract Signature Date 18 May 2017
Awarded Bidder
Name of Awarded Bidder Final Bid Price
Thakral One Company Limited Riel 54,197.00
Evaluated Bidder(s)
Name of Evaluated Bidder Bid Price at Opening Final bid price
UniqueBro Co., Ltd $63,926.00 $63,926.00
Campura Triangulum Corporation $54,201.00 $54,201.00
Thakral One Company Limited $54,197.00 $54,197.00
PTC Computer Co., Ltd Riel 239,171,130.00 Riel 239,171,130.00
Rejected Bidder(s)
Name of Rejected Bidder Bid Price at Opening Reason(s) for Rejection
UniqueBro Co., Ltd $63,926.00 No Bid Securing Declaration
Campura Triangulum Corporation $54,201.00 Non-Compliance
PTC Computer Co., Ltd Riel 239,171,130.00  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summary of Evaluation of Goods Contract Awarded

Name of Project Public Financial Management Modernization Project (PFMMP) Project ID Trust Fund No. TF015434
Bid/Contract  No PFMMP-GSC-001-17 Scope of Contract Supply of Server Equipment’s for GDNT
Procurement Method National Shopping Document (NS) Contract Signature Date 02 Feb 2017
Awarded Bidder
Name of Awarded Bidder Final Bid Price
NRDC Trading Co., Ltd US$32,500.00
Evaluated Bidder(s)
Name of Evaluated Bidder Bid Price at Opening Final bid price
A&A Auto Group C., Ltd $28,500.00 $28,500.00
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd. $39,200.00 $39,200.00
Toyota (Cambodia) Co., Ltd $37,500.00 $37,500.00
Rejected Bidder(s)
Name of Rejected Bidder Bid Price at Opening Reason(s) for Rejection
A&A Auto Group C., Ltd $28,500.00 Non-Compliance
Toyota (Cambodia) Co., Ltd $37,500.00 Non-Compliance-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summary of Evaluation of Goods Contract Awarded

Name of Project Public Financial Management Modernization Project (PFMMP) Project ID Trust Fund No. TF015434
Bid/Contract  No PFMMP-GSC-002-17 Scope of Contract Supply of Server Equipment’s for GDNT
Procurement Method National Shopping Document (NS) Contract Signature Date 03 May 2017
Awarded Bidder
Name of Awarded Bidder Final Bid Price
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd US$39,200.00
Evaluated Bidder(s)
Name of Evaluated Bidder Bid Price at Opening Final bid price
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd. $39,200.00 $39,200.00
Rejected Bidder(s)
Name of Rejected Bidder Bid Price at Opening Reason(s) for Rejection-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summary of Evaluation of Goods Contract Awarded

Name of Project Public Financial Management Modernization Project (PFMMP) Project ID Trust Fund No. TF015434
Bid/Contract  No PFMMP-NS-G-007-16 Scope of Contract Supply of Server Equipment’s for GDNT
Procurement Method National Shopping Document (NS) Contract Signature Date 28 December 2016
Awarded Bidder
Name of Awarded Bidder Final Bid Price
NRDC Trading Co., Ltd US$36,936.90
Evaluated Bidder(s)
Name of Evaluated Bidder Bid Price at Opening Final bid price
Campura Triangulum Corporation $43,777.00 $43,777.00
Envisioning Co., Ltd $47,742.48 $47,742.48
Neeka Limited $51,128.00 $51,128.00
NRDC Trading Co., Ltd $36,936.90 $36,936.90
InConnext $60,720.00 $60,720.00
Rejected Bidder(s)
Name of Rejected Bidder Bid Price at Opening Reason(s) for Rejection
Campura Triangulum Corporation $43,777.00 NC
Envisioning Co., Ltd $47,742.48 NC
Neeka Limited $51,128.00 C
NRDC Trading Co., Ltd $36,936.90 C
InConnext $60,720.00 NC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summary of Evaluation of Goods Contract Awarded

Name of Project Public Financial Management Modernization Project (PFMMP) Project ID Trust Fund No. TF015434
Bid/Contract  No PFMMP-NCB-001-16 Scope of Contract Supply of 4 Units of SUV Vehicles for MEF
Procurement Method National Shopping Document (NS) Contract Signature Date 12 August 2016
Awarded Bidder
Name of Awarded Bidder Final Bid Price
Neeka Limited US$130,000.00
Evaluated Bidder(s)
Name of Evaluated Bidder Bid Price at Opening Final bid price
United Auto Trading Co., Ltd $168,000.00 $168,000.00
A&A Group Co., Ltd $112,000.00 $112,000.00
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd $130,000.00 $130,000.00
RMA (Cambodia) Co., Ltd $136,000.00 $136,000.00
Rejected Bidder(s)
Name of Rejected Bidder Bid Price at Opening Reason(s) for Rejection
United Auto Trading Co., Ltd $168,000.00 C (high price)
A&A Group Co., Ltd $112,000.00 NC
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd $130,000.00 C
RMA (Cambodia) Co., Ltd $136,000.00 C (high price)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summary of Evaluation of Goods Contract Awarded

Name of Project Public Financial Management Modernization Project (PFMMP) Project ID Trust Fund No. TF015434
Bid/Contract  No PFMMP-NS-G-004-16 Scope of Contract Supply of 9 Units of Desktop, 5 Units of Laptop, 1 Unit of Projector, 1 Unit of Printer and 1 Unit of Digital Camera for MEF
Procurement Method National Shopping Document (NS) Contract Signature Date 23 September 2016
Awarded Bidder
Name of Awarded Bidder Final Bid Price
Neeka Limited US$19,767.00
Evaluated Bidder(s)
Name of Evaluated Bidder Bid Price at Opening Final bid price
PTC Computer Co., Ltd $18,689.00 $18,689.00
Campura Triangulum Corporation $20,893.00 $20,893.00
Envisioning Co., Ltd $23,095.00 $23,095.00
Neeka Limited $19,767.00 $19,767.00
NRDC Trading Co., Ltd $17,691.30 $17,691.30
Rejected Bidder(s)
Name of Rejected Bidder Bid Price at Opening Reason(s) for Rejection
PTC Computer Co., Ltd $18,689.00 NC
Campura Triangulum Corporation $20,893.00 NC
Envisioning Co., Ltd $23,095.00 NC
Neeka Limited $19,767.00 C
NRDC Trading Co., Ltd $17,691.30 NC
PTC Computer Co., Ltd $18,689.00 NC