លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យា
តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-008-19 (Lot I) ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of 2 Units of Dell Optiplex 7060 MT, 2 Units of iMac 27” Desktop, 7 Units of Microsoft Surface Intel Core i5 and 1 Unit of Microsoft Surface Pro 6
PFMRP-NS-G-009-19 (Lot II) Supply of 4 Units of Desktop, 8 Units of Laptop and Server Equipment for GS-MEF and GI
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ០៨ សីហា ២០១៩
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Le-Future Solution Co.,Ltd 108,781,200 Riel (Lot I)
UniqueBro Co., Ltd 45,009,800 Riel (Lot II)
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot I) តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot II) តម្លៃចុងក្រោយ (Lot I) តម្លៃចុងក្រោយ (Lot II)
World Tech Cambodia US$ 29,425.00 US$ 12,628.00 US$ 29,425.00 US$ 12,628.00
Unique Bro Co., Ltd 113,201,000 Riel 45,009,800 Riel 113,201,000 Riel 45,009,800 Riel
Le-Future Solution Co., Ltd 108,781,200 Riel 47,197,150 Riel 108,781,200 Riel 47,197,150 Riel
Thakral One Company Limited US$ 27,860.80 US$ 14,795.00 US$ 27,860.80 US$ 14,795.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot I) តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot II) មូលហេតុបដិសេដ្ឋ (Lot I) មូលហេតុបដិសេដ្ឋ (Lot II)
World Tech Cambodia US$ 29,425.00 US$ 12,628.00 (C) High price (C) High price
Unique Bro Co., Ltd 113,201,000 Riel   (C) High price  
Le-Future Solution Co., Ltd   47,197,150 Riel   (C) High price
Thakral One Company Limited US$ 27,860.80 US$ 14,795.00 (C) High price (C) High price-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំណត់សំគាល់គម្រោង ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP/NCB-003/19 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of 04 Units of Vehicle for MEF
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា 28-March-2019
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
HGB Audo Co., Ltd USD166,800,000 (Lot I)
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd USD 85,000.00 (Lot II)
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
HGB Auto Co., Ltd (Lot I): USD166,800,000 USD166,800,000
HGB Auto Co., Ltd (Lot II): USD87,998.00 USD 87,998.00
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd (Lot I): USD127,000,000 USD127,000,000
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd (Lot II): USD85,800.00 USD 85,000.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
HGB Auto Co., Ltd (Lot II): USD87,998.00 C
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd (Lot I): USD127,000,000 NC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំណត់សំគាល់គម្រោង ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-001-19 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply and installation of Computer Equipment for MEF
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ២៥ កុម្ភះ ២០១៩
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
UniqueBro Co., Ltd 297,232,600 Riel
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
UniqueBro Co., Ltd 297,232,600.00 Riel 297,232,600.00 Riel
Thakral One Company Limited $85,415.00 $85,415.00
Sun System Integration $77,609.00 $77,609.00
Worl Tech Cambodia $82,995.00 $82,995.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
Thakral One Company Limited $85,415.00 C
Sun System Integration $77,609.00 NC
World Tech Cambodia $82,995.00 NC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង: កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា: ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា: PFMMP-GSC-009-17 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា: Supply of Supply of 2 Units of Project Screen, 250 Units of Power Bank, 1 Set of Camera Equipment, 1 Set of Sound Equipment and 1 Set of Drone for ITD
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម National Shopping (NS) ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ៧ មិថុនា ២០១៧
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Thakral One Company Limited $17,006.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃត្រូវបានវាយតម្លៃ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
UniqueBro Co., Ltd $16,115.00 $16,115.00
Campura Triangulum Corporation $17,006.00 $17,006.00
T.O Group Co., Ltd $17,600.00 $17,600.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
UniqueBro Co., Ltd $16,115.00 មិនត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការ
T.O Group Co., Ltd $17,600.00 មិនត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង: កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា: ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា: PFMMP-GSC-010-17 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា: Supply of Supply of 40 Units of Desktop, 39 Units of Laptop, 2 Units of Scanner, 1 Unit of Photocopier, 10 Units of Printer B/W and 2 Units of Color Printer for MEF
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម National Shopping (NS) ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ៧ មិថុនា ២០១៧
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Thakral One Company Limited $54,197.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃត្រូវបានវាយតម្លៃ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
UniqueBro Co., Ltd $63,926.00 $63,926.00
Campura Triangulum Corporation $54,201.00 $54,201.00
Thakral One Company Limited $54,197.00 $54,197.00
PTC Computer Co., Ltd Riel 239,171,130.00 Riel 239,171,130.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
UniqueBro Co., Ltd $63,926.00 មិនមាន  Bid Securing Declaration
Campura Triangulum Corporation $54,201.00 មិនត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការ
PTC Computer Co., Ltd Riel 239,171,130.00  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំណត់សំគាល់គម្រោង Trust Fund No. TF015434
លេខកិច្ចសន្យា PFMMP-GSC-009-17 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of Server Equipment’s for GDNT
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ចុះកិច្ចសន្យា ១៨ ឧសភា ២០១៧
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Thakral One Company Limited Riel 54,197.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
UniqueBro Co., Ltd $63,926.00 $63,926.00
Campura Triangulum Corporation $54,201.00 $54,201.00
Thakral One Company Limited $54,197.00 $54,197.00
PTC Computer Co., Ltd Riel 239,171,130.00 Riel 239,171,130.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
UniqueBro Co., Ltd $63,926.00 No Bid Securing Declaration
Campura Triangulum Corporation $54,201.00 Non-Compliance
PTC Computer Co., Ltd Riel 239,171,130.00  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំណត់សំគាល់គម្រោង Trust Fund No. TF015434
លេខកិច្ចសន្យា PFMMP-GSC-001-17 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of Server Equipment’s for GDNT
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ០២ កុម្ភះ ២០១៧
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
NRDC Trading Co., Ltd US$32,500.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
A&A Auto Group C., Ltd $28,500.00 $28,500.00
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd. $39,200.00 $39,200.00
Toyota (Cambodia) Co., Ltd $37,500.00 $37,500.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
A&A Auto Group C., Ltd $28,500.00 Non-Compliance
Toyota (Cambodia) Co., Ltd $37,500.00 Non-Compliance-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំណត់សំគាល់គម្រោង Trust Fund No. TF015434
លេខកិច្ចសន្យា PFMMP-GSC-002-17 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of Server Equipment’s for GDNT
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ០៣​ ឧសភា ២០១៧
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd US$39,200.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd. $39,200.00 $39,200.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំណត់សំគាល់គម្រោង Trust Fund No. TF015434
លេខកិច្ចសន្យា PFMMP-NS-G-007-16 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of Server Equipment’s for GDNT
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ២៨ ធ្នូ ២០១៦
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
NRDC Trading Co., Ltd US$36,936.90
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Campura Triangulum Corporation $43,777.00 $43,777.00
Envisioning Co., Ltd $47,742.48 $47,742.48
Neeka Limited $51,128.00 $51,128.00
NRDC Trading Co., Ltd $36,936.90 $36,936.90
InConnext $60,720.00 $60,720.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
Campura Triangulum Corporation $43,777.00 NC
Envisioning Co., Ltd $47,742.48 NC
Neeka Limited $51,128.00 C
NRDC Trading Co., Ltd $36,936.90 C
InConnext $60,720.00 NC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំណត់សំគាល់គម្រោង Trust Fund No. TF015434
លេខកិច្ចសន្យា PFMMP-NCB-001-16 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of 4 Units of SUV Vehicles for MEF
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ១២ សីហា ២០១៦
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Neeka Limited US$130,000.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
United Auto Trading Co., Ltd $168,000.00 $168,000.00
A&A Group Co., Ltd $112,000.00 $112,000.00
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd $130,000.00 $130,000.00
RMA (Cambodia) Co., Ltd $136,000.00 $136,000.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
United Auto Trading Co., Ltd $168,000.00 C (high price)
A&A Group Co., Ltd $112,000.00 NC
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd $130,000.00 C
RMA (Cambodia) Co., Ltd $136,000.00 C (high price)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំណត់សំគាល់គម្រោង Trust Fund No. TF015434
លេខកិច្ចសន្យា PFMMP-NS-G-004-16 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of 9 Units of Desktop, 5 Units of Laptop, 1 Unit of Projector, 1 Unit of Printer and 1 Unit of Digital Camera for MEF
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ២៣ កញ្ញា ២០១៦
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Neeka Limited US$19,767.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
PTC Computer Co., Ltd $18,689.00 $18,689.00
Campura Triangulum Corporation $20,893.00 $20,893.00
Envisioning Co., Ltd $23,095.00 $23,095.00
Neeka Limited $19,767.00 $19,767.00
NRDC Trading Co., Ltd $17,691.30 $17,691.30
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
PTC Computer Co., Ltd $18,689.00 NC
Campura Triangulum Corporation $20,893.00 NC
Envisioning Co., Ltd $23,095.00 NC
Neeka Limited $19,767.00 C
NRDC Trading Co., Ltd $17,691.30 NC
PTC Computer Co., Ltd $18,689.00 NC