សកម្មភាពក្រៅផែនការ
ឧទាហរណ៍: (សកម្មភាពស្នើសុំពុំមាននៅក្នុងផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំ)

sampleTW

sampleTW_p2

sampleTW_p3

sampleTW_p4

The whole sample can be downloaded here.

jordan release date | Nike Air Force 1 for Women & Men - Buy Online - Fitforhealth